รายละเอียดโครงการ

 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนได้รับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลักแผนบูรณาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการของศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน และกำหนดแนวทางส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต รวมถึงมีการส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตต้นแบบ จำนวน 6 ภูมิภาค ๆ ละ  1 แห่ง โดยการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนจริงในพื้นที

แผนงานและโครงการ

แผนงาน และโครงการ หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมของโครงการที่รวมกันเป็นแผนงานซึ่งสอดคล้องกับแผนชุมชนและแผนปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน  ในส่วนของแผนงานและโครงการควรกำหนดให้ตอบสนองต่อเป้าหมายและนโยบายของศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน  ยกตัวอย่าง เช่น

 

แผนงาน

1. แผนงานพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แบบบูรณาการ
2. แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้
3. แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์การเรียนรู้
4. แผนงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต

โครงการ

1. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนแบบบูรณาการ
2. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนแบบบูรณาการ
3. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน
4. โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริการของศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน
5. โครงการเครือข่ายคนต้นแบบรักการเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ในชุมชนจริงในพื้นที่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการของศูนย์ดารเรียนรู้ในชมชน
2.  เพื่อกำหนดแนวทางส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างความมันคงในชีวิต
3.  เพื่อส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวต

กิจกรรมโครงการ

1.โครงการจัดสัมมนาสื่อสารสาธารณะประจำปีเพื่อบูรณาการการทำงานของเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต

2.ประชุมเชิงปฎิบัติการตัวแทนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบในชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตจำนวน 6 ภูมิภาค 

3.โครงการประชุมเพื่อเสนอแนวทางเพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต

อ.ดร. ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ Tel. 098-954-5938 e-mail : spv.mod@gmail.com คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม