โครงการจัดสัมมนาสื่อสารสาธารณะ

 โครงการจัดสัมมนาสื่อสารสาธารณะประจำปีเพื่อบูรณาการการทำงานของเครือข่ายในพื้นที่

 เพื่อส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต

วันจัดงาน วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

 

สถานที่จัดงาน ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

ช่วงเช้า

08.00 – 09.00 น.         ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา

09.00 – 09.15 น.         ผศ.ดร.พจนา สีมันตร รองประธานคณะทำงานกล่าวรายงานโครงการ

09.15 -09.30 น.          คุณโสมอุษา เลี้ยงถนอม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กล่าวเปิดโครงการ

09.30 – 09.50 น.         ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปาฐกถาพิเศษ
ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน 4.0”

09.50 – 10.10 น.         นายเชิดชัย จิณะแสน ประธานคณะกรรมการฯ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ บรรยายพิเศษ “บทเรียน                                     ที่ได้จากการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)”

10.10 – 10.30 น.         มอบงบประมาณสนับสนุนให้กับศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบในชุมชน จำนวน 6 ภูมิภาค       โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย               เกษตรศาสตร์

10.30 – 12.30 น.         ชี้แจงโครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต           โดย ผศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค ประธานคณะทำงาน

12.30 – 13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องเมจิก 2 ชั้น 2

 

ช่วงบ่าย

ณ ห้องประชุมลีโอ เฉพาะตัวแทนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ 6 ภาค

13.00  – 17.00 น.        ประชุมเชิงปฎิบัติการตัวแทนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบในชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตจำนวน 6 ภูมิภาค เพื่อชี้แจงและกำหนดแนวทางการการสนับสนุนและการติดตามประเมินผลร่วมกัน โดย ผศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค และทีมวิทยากร

ผศ.ดร.ทิวา  พาโคกทม                กศน. ตำบลบางเสร่  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ผศ.ดร.สุริน  ชุมสาย ณ อยุธยา        กศน. ตำบลลิ้นฟ้า  อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ

ดร.ปุณยวีร์  เดชครอง                 กศน. อำเภอเมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

ดร.ศุภวรรณ  วงศ์สร้างทรัพย์ กศน. ตำบลเขาลูกช้าง อ.สงขลา จ.สงขลา

อ.จิราภรณ์  กาแก้ว                   กศน. ตำบลบ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

อ.ภิญโญ  แซ่ตั้ง                       กศน. ตำบลนานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

 

เรื่องสัมนา โครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต

 

ผู้เข้ารวมสัมนา 411 คน

 

ภาพกิจกรรม

 

วีดีโอการจัดงาน

 

 

 

 

อ.ดร. ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ Tel. 098-954-5938 e-mail : spv.mod@gmail.com คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม