แอปพลิเคชั่นสมาร์ทโฟนกินได้

ศูนย์การเรียนรู้ยางชุมน้อย อำเภอ ยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

 

ชื่อโครงการ :  โครงการเรียนรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่นสมาร์ทโฟนค้นได้ เรื่อง การปลูกหอมแดง

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายณัฐกิตติ์  ทุมภา  และ  นายสงวนศักดิ์  ศรีสุธรรม

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้แอปพลิเคชั่นสมาร์ทโฟนกินได้ เรื่อง การปลูกหอมแดง เพื่อส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน ให้กับนักศึกษา กศน. และประชาชนตำบลยางชุมน้อย

๒ เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ให้กับนักศึกษา กศน. และประชาชนตำบลยางชุมน้อย

๓ เพื่อพัฒนารายได้ให้สูงขึ้นจากการปลูกหอมแดงให้กับนักศึกษา กศน.และประชาชนตำบลยางชุมน้อย

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑ นักศึกษา กศน. และประชาชนตำบลยางชุมน้อย สามารถใช้แอปพลิเคชั่นสมาร์ทโฟนกินได้ เรื่อง การปลูกหอมแดง เพื่อส่งเสริมศักยภาพของตนเองในการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

๒ นักศึกษา กศน. และประชาชนตำบลยางชุมน้อย มีทักษะและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เพื่อเป็นช่องทางในการแสวงหารายได้

๓. ศูนย์การเรียนชุมชนของตำบลยางชุมน้อย เป็นแหล่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในตำบลยางชุมน้อย ได้อย่างยั่งยืน

 

ปัจจัยที่ส่งผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  

 •  มีผอ. เป็นผู้นำต้นไอทีสามารถเป็นวิทยากรเองมีทำทีมงานเป็นคนรุ่นใหม่

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ 

 • มีความพร้อมด้านวิทยากรมีคอมพิวเตอร์ในศูนย์เพียงพอกับการใช้งานศูนย์นี้ตั้งอยู่ในกศนอำเภอมีความพร้อมด้านแหล่งเรียนรู้มีการรับบริจาคหนังสือ

 ปัจจัยของระบบงาน

 •  มีแผนงานของศูนย์ มีระบบการจัดการ

 ปัจจัยด้านการจัดการพื้นที่และสภาพแวดล้อม

 • ตั้งในกศน.อำเภอ จัดพื้นที่เป็นสัดส่วนชัดเจน มีศูนย์ดิจิตอล ประชาธิปไตย เศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ปัจจัยด้านชุมชน

 • ในวันเปิดศูนย์มีตัวแทนทุกองค์กรในท้องถิ่นมาร่วมด้วยนายอำเภอเป็นประธานแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของชุมชนมีชาวบ้านมาทำดอกไม้จันทน์

 ปัจจัยด้านอื่น ๆ  

 • กำนันมีอาชีพปลูกหอมแดงด้วยทำให้สามารถช่วยชาวบ้านได้ดีศูนย์อยู่ในกศนอำเภอทำให้ได้รับการดูแลจากกศน. อำเภอด้วย ศูนย์ที่ตั้งอยู่ห่างจากกศนอำเภอ

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ มีดังนี้

 • ความพึงพอใจด้านการอำนวยความสะดวก  อยู่ในระดับ มากขึ้นไป   คิดเป็นร้อยละ 82.4
 • ความพึงพอใจด้านวิทยากร  อยู่ในระดับ มากขึ้นไป   คิดเป็นร้อยละ 84.1
 • ความพึงพอใจด้านสถานที่/บรรยากาศ    อยู่ในระดับ มากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 91.6
 • ความพึงพอใจด้านความรู้ที่ได้รับ    อยู่ในระดับ มากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 91.6
 • ความพึงพอใจด้านการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับ มากขึ้นไป   คิดเป็นร้อยละ 85

สรุปภาพรวมความสำเร็จของโครงการ  อยู่ในระดับ  มากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 84.1


ภาพการจัดงาน

 

อ.ดร. ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ Tel. 098-954-5938 e-mail : spv.mod@gmail.com คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม