กิจกรรมโครงการ

โครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต

 

1.โครงการจัดสัมมนาสื่อสารสาธารณะประจำปีเพื่อบูรณาการการทำงานของเครือข่ายในพื้นที่
: เพื่อส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต
ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


2.การส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนต้นแบบ 6 แห่ง

2.1. โครงการฝึกอบให้ความเกี่ยวกับการใช้ Smart Phone และ E-Commerce กศน.ตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

2.2. โครงการฝึกอบรมช่างเชื่อมและช่างปูกระเบื่อง กสน.ตำบลนานกกก  อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

2.3. โครงการอบรมการทำปูนปั้นและแคร่ไม้ไผ่  กสน.บ้านเก่า  อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

2.4.โครงการแปรรูปผลิตภัณจากปลา  กศน.ตำบลยี่ล้น    อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง

2.5. โครงการเรียนรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่นสมาร์ทโฟนกินได้ เรื่อง การปลูกหอมแดง ของ กสน.ตำบลยางชุมน้อย  อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

2.6.โครงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน กสน.ตำบลเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา


3.โครงการประชุมเพื่อเสนอแนวทางเพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย
:เพื่อส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต
ณ ห้องออร์คิดส์ 3 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

 


 

อ.ดร. ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ Tel. 098-954-5938 e-mail : spv.mod@gmail.com คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม