สมาชิก

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

ลำดับที่   ชื่อ สกุล กศน. จังหวัด ตำแหน่ง
1 นางสาว กิตติยา สะและ กศน. กรุงเทพมหานคร ครู กศน. ตำบล
2 นางสาว พรทิพย์ ภัทรโชตินันท์ กศน. กรุงเทพมหานคร ครู กศน. ตำบล
3 นางสาว สุปราณี แจ้งกระจ่าง กศน. กรุงเทพมหานคร ครู กศน. ตำบล
4 นาย สุภีร์ แสงทน กศน. กรุงเทพมหานคร ครู กศน. ตำบล
5 นาย ธราดล ปากลาว กศน. กรุงเทพมหานคร ครู กศน. ตำบล
6 นาย ไพโรจน์ เกิดสุข กศน. กรุงเทพมหานคร ครู กศน. ตำบล
7 นาย วิโรจน์ อ้นชู กศน. กระบี่ ครู กศน. ตำบล
8 นาย สมจิต รื่นเริง กศน. กระบี่ ครู กศน. ตำบล
9 นาย ศักดิ์ชัย นาคเอี่ยม กศน. กระบี่ ครู กศน. ตำบล
10 นางสาว ชมพู จันทนะ กศน. กระบี่ ครู กศน. ตำบล

หน่วยงานอื่น

ลำดับที่   ชื่อ สกุล หน่วยงาน ตำแหน่ง
1 นาย วรณัฐ ยิ่งยง กระทรวงดิจิตอล ผู้จัดการศูนย์
2 นาย พรทิพย์ มณีนาค กระทรวงดิจิตอล ผู้จัดการศูนย์
3 นางสาว กรกช ชาญบัณฑิตนันท์ กระทรวงดิจิตอล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
4 นางสาว พัชรี จีนประโคน กระทรวงดิจิตอล ผู้บริหารศูนย์
5 นาย ปรารถนาพร บุญล้อม กระทรวงดิจิตอล กระทรวงดิจิตอล
6 นางสาว บรรทิศ ศรีชนะ กระทรวงดิจิตอล รองประธานศูนย์
7 นาง ปิยพัชร เวชชศาสตร์ กระทรวงดิจิตอล ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
8 นางสาว ผ่องแผ้ว พันธุ์วรรณ์ กระทรวงดิจิตอล เลขานุการศูนย์ฯ
9 นาง รัชฎาพร เจริญรัมย์ กระทรวงดิจิตอล กรรมการศูนย์ฯ
10 เด็กหญิง ประดับดาว ยุทธสูงเนิน กระทรวงดิจิตอล YSF DE 4.0

อ.ดร. ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ Tel. 098-954-5938 e-mail : spv.mod@gmail.com คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม