ศูนย์การเรียนรู้บางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

ชื่อ โครงการฝึกอบให้ความเกี่ยวกับการใช้ Smart Phone และ E-Commerce กสน.บางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายไพรัตน์  เนื่องเกตุ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสัตหีบ E-mail: naunggate3@gmail.com

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติโดยใช้เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร (ICT)

๒.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางการตลาดครบวงจร

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. กศน.ตำบลบางเสร่ มีเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร (ICT) ทันสมัย พร้อมให้บริการ

๒. ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้

 


สรุปผลการดำเนินงาน

ปัจจัยที่ส่งผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  

 •  อินเทอร์เน็ต ความเร็วน้อย มันช้า
 •  คนน้อย คนที่มีลักษณะประสานงานกับชาวบ้าน/มีทักษะ ICT

ปัจจัยด้านการเรียนรู้

 •  หนังสือ/ยังไม่ทันสมัย ไม่เป็นไปตามนโยบาย ไม่เพียงพอ/ยังไม่มีการประเมินติดตาม
 •  มีกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้

ปัจจัยของระบบงาน

 •  ระบบคอมพิวเตอร์ชาวบ้าน
 •  มีฐานข้อมูล

ปัจจัยด้านการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อม

 •  ยังไม่มีชุมชนที่แท้จริง
 •  บอกสัดส่วน

ปัจจัยด้านชุมชน

 •  ไม่มีคนคอยประสานงานกับชุมชน
 •  เทศบาลสนับสนุน สถานที่ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต งบทำห้องสมุด

 

ปัญหาระหว่างการดำเนินกิจกรรม คือ  ความสามารถทางเทคโนโลยีที่แตกต่างระหว่างกลุ่มคนและช่วงวัย ส่งผลให้การเรียนรู้แต่ละคนไม่เท่ากัน ไม่มีอีเมล์ วิเคราะห์ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย และรายละเอียดหลักสูตร E-commer เพิ่ม สคบ. คม.คอมพิวเตอร์ แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อทำให้การดำเนินกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ วิเคราะห์ความสามารถของผู้อบรม เพื่อเตรียมพร้อมให้ผู้เรียน และวิเคราะห์เนื้อหาของหลักสูตร อีกทั้งจัดกลุ่มการอบรมที่มีการทดสอบความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีก่อน แล้วจึงจัดเป็นรุ่นๆตามระดับความสามารถ ควรให้การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนต่อไป ได้แก่

 •  สนับสนุนงบประมาณหลายอย่าง
 •  ควรมีงบประมาณต่อเนื่อง
 •  ควรให้องค์วามรู้ที่ส่งเสริมระบบ Online
 •  ควรมีฐานข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
 •  ควรมี App ภูมิปัญญาชาวบ้าน

 


ประมวลภาพโครงการ

 

อ.ดร. ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ Tel. 098-954-5938 e-mail : spv.mod@gmail.com คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม