พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนนานกกก

โครงการ : อบรมช่างพื้นฐานช่างปูพื้นกระเบื้อง และ ช่างเชื่อม ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอำนาจ อินมั่นคง    หัวหน้าโครงการ E-mail : amnarjjj@gmail.com

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑, เพื่อพัฒนาและเพิ่มจำนวน ประเภทสื่อการเรียนรู้ในชุมชนของตำบลนานกกก ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนที่มีชีวิต ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน นักศึกษากศน. และประชาชน

๒. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านอาชีพช่างพื้นฐานให้กับนักศึกษา กศน. เยาวชน และประชาชน

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑ เด็ก เยาวชน นักศึกษากศน. และประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้ใช้บริการแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพในชุมชนของตนเอง

๒ กศน.ตำบลนานกกก มีการปรับปรุงภูมิท้ศน์และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตของชุมชน สามารถใช้บริการได้โดยความสะดวก 

 

ปัจจัยด้านการเรียนรู้

  •  มีครูภูมิปัญญา มีกศน.ตำบลที่ใช้อาคารเก่าของสาธารณสุขตำบลเดิม อยู่ในบริเวณชุมชน ใกล้โรงเรียน

การคมนาคมสะดวก และ มีกิจกรรมบริการการศึกษานอกโรงเรียน มีมุมศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง มีมุมอ่านหนังสือ และบริการ wifi มี PC

 

ปัญหาในการดำเนินงาน ได้แก่

  • ไม่สามารถของบประมาณงบลงทุนได้ ครุภัณฑ์ และอาคารได้
  • ไม่มีที่ดิน ที่ดินของอบต. ไม่อยู่ในชุมชน และหากต้องการใช้ที่ในชุมชนต้องทำการถอนสภาพก่อน จึงจะทำเรื่องของบประมาณเพื่อการก่อสร้างอาคารของกศน. ได้
  • ต้องทำงานสนองนโยบายจากทุกหน่วยงาน และเป็นงานเร่งด่วน ทำให้ไม่มีเวลาในการดำเนินงานตามพันธกิจประจำตามแผนดำเนินงานตามปกติไเรื่องเวลาในการ
  • ดำเนินงานกิจกรรม ควรเป็นช่วงว่างหลังจากงานอาชีพประจำ โดยในพื้นที่นานกกก เป็นพื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะสวนทุเรียน ลองกอง ลางสาด และช่วงที่ผ่านมา เป็นช่วงที่ผลผลิตออก ทำให้เวลาในการมาร่วมกิจกรรมทำได้ยาก

ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

  • ปัญหาระหว่างการดำเนินกิจกรรม คือ ระยะเวลาอยู่ในช่วงเดียวกับการเก็บผลผลิต ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถมาร่วมได้ เพราะต้องการทำงานประจำคือ อาชีพเกษตรกรรมก่อน
  • แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อทำให้การดำเนินกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ ปรับเวลาตามความสะดวกของผู้รับการฝึกอบรม
  • แนวทางการแก้ปัญหาให้ศูนย์การเรียนรู้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการได้ ควรใช้เครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ร่วมมือกับทุกฝ่าย และรับฟังเพื่อแก้ปัญหา เพื่อสามารถทำให้กิจกรรมดำเนินไปได้จนประสบผลสำเร็จ 

 

ประมวลภาพโครงการ

อ.ดร. ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ Tel. 098-954-5938 e-mail : spv.mod@gmail.com คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม