โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา

โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา กสน.ตำบลยี่ล้น .อำเภอวิเศษชัยชาญ. จังงหวัดอ่างทอง

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผอ.ชลิญา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.ตำบลยี่ล้น

E-mail: –

 

ปัจจัยที่ส่งผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน

 •  ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ มีครูกศน. ตำบลที่ เข้มแข็งและเข้าใจพื้นที่ มีผู้ใหญ่บ้านที่มีการศึกษา แสวงหาแนวทางความร่วมมือจากภาคเอกชน มีแนวทางการพัฒนา และวิสัยทัศน์ ชาวบ้านสนใจ ให้ความเชื่อถือ และร่วมมือในการทำงาน
 •  ปัจจัยด้านการเรียนรู้ มีครูภูมิปัญญา มีสถานที่ส่วนกลางที่สามารถใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม และประชุมฯ ได้กศน. ตำบลและอำเภออยู่ไม่ไกล กศน. ตำบลมีพื้นที่ โดยใช้อาคารเก่าของโรงเรียนฯ อยู่ในบริเวณ โรงเรียน และวัด (บวร) มีกิจกรรมบริการกาณศึกษานอกโรงเรียน มีมุมศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง มีมุมอ่านหนังสือ และบริการ wifi มี PC
 • ปัจจัยของระบบงาน มีระบบฐานข้อมูลการทำงาน แผน การดำเนินงาน ระบบติดตาม และประเมินผล-
 • ปัจจัยด้านการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อม มีพื้นที่ชัดเจน แบ่งส่วนต่างๆเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ทำกิจกรรมและให้บริการชาวบ้าน ในหมู่บ้านมีพื้นที่ส่วนกลางที่มีอาคารเพื่อให้บริการชาวบ้าน และดำเนินกิจกรรมได้
 • ปัจจัยด้านชุมชน ชุมชน ชาวบ้านให้ความร่วมมือ ผู้นำ ผู้ใหญ่บ้านมีวิสัยทัศน์ ชาวบ้านเชื่อมั่น ผอ.โรงเรียนในพื้นที่ วัด ให้ความร่วมมือกัน รวมถึงความดูแลเอาใจใส่ของกศน. อำเภอ-
 • ด้านอื่นๆ มีเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ และเอกชน (CP)-

การดำเนินงานกิจกรรมอะไรบ้าง ณ ปัจจุบัน

 • กิจกรรมอบรมอาชีพเสริม เช่น ทำขนม คอมพิวเตอร์ (การใช้มือถือ) การแปรรูปมะนาว ฯลฯ
 • กิจกรรมประชาธิปไตย ทำร่วมกับ อบต.
 • กิจกรรมเศรฐษกิจพอเพียง
 • กิจกรรมต่างๆตามภารกิจมอบหมาย 4 ศูนย์

ปัญหาระหว่างการดำเนินกิจกรรม ได้แก่1) ภารกิจเยอะ และไม่ชัดเจน ต้องตอบสนองนโยบายตามหน่วยเหนือสั่งการมา และ 2) งบประมาณ โดยเฉพาะครุภัณฑ์สนับสนุน สามารถสนับสนุนให้เพียงพอเพียงปีละ 1 ตำบล เพื่อพัฒนาศูนย์ แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อทำให้การดำเนินกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ ใช้เครือข่ายเพื่อแสวงหาความร่วมมือในการแก้ปัญหา ควรให้การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนต่อไป เช่น ผลิตผลมะนาวซึ่งน่าจะประสบปัญหาเนื่องจากผลผลิตไม่ได้ราคาตามที่ตั้งใจไว้ และควรหาแนวทางการแปรรูปที่ยกระดับราคาให้สูงกว่าการจำหน่ายสด ทั้งนี้ควรอาศัยความร่วมมือจากนักวิชาการเพื่อหาแนวทางใหม่ๆในการแปรรูปซึ่งในพื้นที่ไม่มี

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

 • ชาวบ้านยี่ล้นมีอาชีพหลักคือประมง (เลี้ยงปลา ปลาช่อน ปลาดุก) แต่พบว่ายังขาดความสนับสนุนของภาครัฐ เช่น กรมประมง ปัจจุบันพื้นที่ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคเอกชน เช่น CP และให้การสนับสนุนภาครัฐอย่างเต็มที่ แต่ยังมีความรู้สึกว่าอยากได้ความร่วมมือจากภาครัฐ โยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิชาการ เช่นกรณีประสบปัญหาโรคระบาดในปลา อยากได้ข้อมูลวิชาการให้การตรวจสอบและวินิจฉัยอย่างรวดเร็วเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้ และลดความเสียหายจากรุนแรงมากเป็นน้อยถึงปานกลาง

ผลการประเมินโครงการ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

 • โดยรวมของทุกข้อรายการมีค่าเฉลี่ย 4.62 อยู่ในระดับ มากที่สุด
 • ในด้านสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.75 อยู่ในระดับมากที่สุด
 • ด้านประโยชน์ของการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.72 อยู่ในระดับมากที่สุด
 • ด้านผู้สอนหรือวิทยากรในการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.61 อยู่ในระดับมากที่สุด
 • ด้านเนื้อหาความรู้ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.59 อยู่ในระดับมากที่สุด
 • ด้านนะยะเวลาในการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับมากที่สุด
 • และด้านสถนที่ มีค่าเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ

ประมวลภาพโครงการ

อ.ดร. ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ Tel. 098-954-5938 e-mail : spv.mod@gmail.com คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม