โครงการโครงการอบรมการทำปูนปั้นและสานไม้ไผ่

ชื่อโครงการ  โครงการโครงการอบรมการทำปูนปั้นและสานไม้ไผ่  บ้านเก่า  จ.การญจนบุรี

 

ผู้รับผิดชอบ นายศักดิ์ชัย นาคเอี่ยม  E-mail : s.narkiam@gmail.com

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อพัฒนาและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองบ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า

๒. เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ประชาชนในตำบลบ้านเก่าได้รับความรู้เรื่องการทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่และการทำปูนปั้นน้ำตกและนำไปปฏิบัติต่อยอดได้

๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาขนสามารถนำความรู้เรื่องการทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่และการทำปูนปั้นน้ำตกไปใช้เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่และประกอบอาชีพได้

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑.ประชาชนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่และการทำปูนปั้นน้ำตกซึ่งกันและกัน

๒. ประชาชนสามารถนำความรู้ในการทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่และการทำปูนปั้นน้ำตกที่ได้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดความรู้ต่อไปได้

 

ปัจจัยที่ส่งผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน

 • ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ มีครูกศน. ตำบลที่เอาใจใส่และเข้าใจพื้นที่ มีผู้ใหญ่บ้านที่มีความเอื้ออารี เข้าใจบริบทของพื้นที่และลูกบ้านได้รับความร่วมมือจากลูกบ้าน ชาวบ้านสนใจ ให้ความเชื่อถือ และร่วมมือในการทำงาน
 • ปัจจัยด้านการเรียนรู้ มีครูภูมิปัญญา ผู้ใหญ่หาพื้นที่ และแสวงหาความร่วมมือให้จัดสร้าง กศน.ตำบล โดยใช้พื้นที่ของตนเอง อยู่ในบริเวณชุมชน ใกล้โรงเรียน การคมนาคมสะดวก และ มีกิจกรรมบริการการศึกษานอกโรงเรียน มีมุมศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง มีมุมอ่านหนังสือ และบริการ wifi มี PC
 • ปัจจัยของระบบงาน  มีระบบฐานข้อมูลการทำงาน แผน การดำเนินงาน ระบบติดตาม และประเมินผล
 • ปัจจัยด้านการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อม มีพื้นที่ที่ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน แบ่งส่วนต่างๆเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ทำกิจกรรมและให้บริการชาวบ้าน และดำเนินกิจกรรมได้ แม้นว่าจะใช้วัสดุอุปกรณ์เก่าบ้างแต่ก็สามารถใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม
 • ปัจจัยด้านชุมชน  มีชุมชน ชาวบ้านให้ความร่วมมือ ผู้นำ ผู้ใหญ่บ้านมีความเอื้ออารี มีความเป็ฯผู้นำ รักพื้นที่ ชาวบ้านเชื่อมั่น ให้ความร่วมมือกัน รวมถึงความดูแลเอาใจใส่ของกศน. อำเภอ อบต.
 • ด้านอื่นๆ มีเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ และชาวบ้าน

การดำเนินงานกิจกรรมอะไรบ้าง ณ ปัจจุบัน

 •  กิจกรรมอบรมอาชีพเสริม เช่น ทำอาหาร การทำเตาชีวมวล การสานไม้ไผ่
 •  กิจกรรมประชาธิปไตย ทำร่วมกับ อบต.
 • กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง อบรมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชาวบ้าน และนักศึกษา
 • กิจกรรมดิจิตอล การใช้คอมพิวเตอร์ (การใช้มือถือ)
 • กิจกรรมต่างๆตามภารกิจมอบหมาย 4 ศูนย์

ภาพประกอบกิจกรรม

 

 

อ.ดร. ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ Tel. 098-954-5938 e-mail : spv.mod@gmail.com คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม