โครงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลเขารูปช้าง

โครงการ พัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลเขารูปช้าง จ.สงขลา

 

ผู้รับผิดชอบ นายเจริญ  สุวรรณวงศ์  E-mail: chareeng@gmail.com

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของผู้ประกอบการ ในชุมชน ตำบลเขารูปช้าง จำนวน 100 ราย

๒. มีเว็บเพ็จการค้าออนไลน์ กศน.ตำบลเขารูปช้าง

๓. เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มเป้าหมายทำการค้าออนไลน์ได้บนเว็บเพจการค้าออนไลน์ กศน.ตำบลเขารูปช้างได้

 

หลักการและเหตุผล

จากการดำเนินการกิจกรรมของ กศน.ตำบลเขารูปช้าง ที่ผ่านมา การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ โดยฝึกทักษะการประกอบอาชีพ จากผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาพบว่า ในการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ผู้เรียนยังขาดช่องทางการตลาดและการจำหน่ายสินค้า

 

ผลการดำเนินการ

จากการดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน ตำบลเขารูปช้าง มีการดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการ

1.การจัดทำฐานข้อมูล เป้าหมาย จำนวน 100 คน ผลการดำเนินงาน 120 คน

2.การจัดทำเว็ปไซต์ “ร้านค้าดิจิทัลชุมชน” กศน.ตำบลเขารูปช้าง กศน.อำเภอเมืองสงขลา รวมทั้งจัดอบรมผู้ประกอบการจำนวน 40 คน ผล 40 คน (หลังจากการจัดอบรมมีผู้สนใจเข้าร่วมเพิ่มอีก 5 คน)

 

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  

 • ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ ได้รับการบริจาค
 • เป็นการเช่าซื้อ

ปัจจัยด้านการเรียนรู้

 • สถานที่อบรมคอมพิวเตอร์จังหวัด/มีข้าราชการชำนาญมานำการอาชีพกับชาวบ้าน

ปัจจัยของระบบงาน

 • สื่อที่ทันสมัย
 • ระบบยืม-คืน เป็นกระดาษ

ปัจจัยด้านการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อม

 • วัดมอบพื้นที่ให้จัดเป็นศูนย์
 •  มี Wifi ของกระทรวงศึกษาธิการ TOT

ปัจจัยด้านชุมชน

 • มีส่วนร่วมดี

การดำเนินงานกิจกรรมอะไรบ้าง ณ ปัจจุบัน

 • ประสานเครือข่าย สำรวจชาวบ้าน แบบเก็บข้อมูล

ปัญหาระหว่างการดำเนินกิจกรรม ได้แก่

 • หน้าฝน ไปเก็บข้อมูลลำบาก  ควรใช้ไลน์แทน
 • กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนบ้าง เพราะเป็นฤดูฝน
 • กองทุนต่างๆในหมู่บ้านล้มเลิก ไม่เหมาะเป็นเมือง ไม่สามารถ ไม่สามารถเอากลับไปใช้ได้
 • ไม่มีหน้าร้านขายในศูยน์ กศน.ตำบล
 • สถานที่ต้องปิด 16.30 น. เพราะใช้ที่วัด

แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อทำให้การดำเนินกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้ line ประชาสัมพันธ์ แต่จะพยายามลงเก็บข้อมูลเอง

 

โครงการควรให้การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน ดังนี้

 • ควรมีการสนับสนุนระบบการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์
 • ควรให้มีการ PR ทำให้เป็นที่รู้จัก Websit ได้
 • ควรมีการพัฒนาความสามารถในการขายได้จริง
 • งบประมาณสนับสนุน
 • คอมพิวเตอร์ หรือ tablet เนื่องจากผู้รับการอบรมบางคนไม่มี ทำให้ไม่สามารถต่อยอดได้ น่าจะมีไว้สำรองเพื่อให้สมาชิกใช้งานสัก ๒ อัน
 • ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และอุปกรณ์ที่รองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสามารถนำไปต่อยอดได้

ภาพประกอบกิจกรรม

 

อ.ดร. ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ Tel. 098-954-5938 e-mail : spv.mod@gmail.com คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม