คณะทำงาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ปรึกษา

 

ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร

ที่ปรึกษา

 

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์

ที่ปรึกษา

 

นายกฤตชัย อรุณรัตน์

ที่ปรึกษา

 

ดร.ดำรง ศรีพระราม

ที่ปรึกษา

 

ผศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค

ประธานคณะทำงาน

 

ผศ.ดร.พจนา สีมันตร

คณะทำงาน

 

ผศ.ดร.ประมา ศาสตระรุจิ

คณะทำงาน

 

ผศ.ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ

คณะทำงาน

 

ผศ.ดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา

คณะทำงาน

 

ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ

คณะทำงาน

 

ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี

คณะทำงาน

 

ดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์

คณะทำงาน

 

อ.จิราภรณ์ กาแก้ว

คณะทำงาน

 

นางสาวสุพรรณนิจ พลเสน

คณะทำงาน

 

นายวรรธวริทธิ์ ตันติภิรมย์

คณะทำงาน

 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ที่ปรึกษา

 

นางปองทิพย์  เที่ยงบูรณธรรม

คณะทำงาน

 

นายภิญโญ   แซ่ตั้ง

คณะทำงาน

 

นางสาวอภิวันท์  หรรษาภิรมย์โชค

คณะทำงาน

 

นางสาวทิวาพร  เลือดกระโทก

คณะทำงาน

 

นางสาวจุฑามาศ  ฉาบพิมาย

คณะทำงาน

อ.ดร. ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ Tel. 098-954-5938 e-mail : spv.mod@gmail.com คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม