โครงการประชุมเพื่อเสนอแนวทาง


โครงการประชุมเพื่อเสนอแนวทางเพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย

เพื่อส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต

 

วันจัดงาน  วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น.

 

สถานที่จัดงาน ณ ห้องออร์คิดส์ 3 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

 

เวลา

12.30 – 13.00 น.         ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

13.00 – 14.30 น.         ตัวแทนของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทั้ง 6 แห่ง นำเสนอหน่วยงานละ 15 นาที

14.30 – 14.45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.45 น.         แสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอแนวทางเพื่อ  “ผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย

                        เพื่อส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต”

16.45 – 17.00 น.         ประธานโครงการกล่าวสรุปและปิดประชุม

 

 

ผู้เข้าร่วมสัมนา 25 คน

 

 

ภาพประกอยการสัมนา

 

 

 

อ.ดร. ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ Tel. 098-954-5938 e-mail : spv.mod@gmail.com คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม